Jdi na obsah Jdi na menu

Školení řidičů

Dne 14.3.2011 od 14.30 hodin se v zasedací místnosti Městského úřadu v J.Hradci uskutečnilo školení řidičů.Školení se zúčastnilo i 6 členů JSDH města J.Hradec.Školení provedl p.Vladimír Fejt z Městského úřadu J.Hradec.

Fotografie ze školení zde

Školení první pomoci

Dne 19.2.2011 od 9.00 hodin se v klubovně SDH J.Hradec uskutečnilo školení první pomoci pro členy výjezdové JSDH města J.Hradec.Školení proběhlo za asistence členů ČČK J.Hradec.Po školení první pomoci dále pokračovali pro 3 členy výjezdové JSDH města J.Hradec kondiční jízdy v rozsahu 10 km pro každého člena.Kondiční jízdy probíhali ze zásahovým vozem Renault Master s přívěsem.

Fotografie ze školení a kondičních jízd zde

Strojnický a velitelstký kurz

Ve dnech 12.9.2011 až 14.9.2011 proběhl na Územním odboru Jindřichův Hradec Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje kurz strojníků a velitelů jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí. Kurz a závěrečné zkoušky obsahově naplňují požadavek odborné způsobilosti podle ust. § 172 zákona o  požární ochraně k výkonu stanovené funkce v jednotce. Do kurzu byli za  Jindřichohradecký sbor vysláni Vladimír Lejsek a Michal Kubeš (strojníci) a Jaroslav Neubauer (velitelé).

Heslovitě shrnu obsah témat strojnického kurzu: Zákon o  Hasičském záchranném sboru, přestupky, sankce, zákon o Integrovaném záchranném systému, krizový zákon, linka tísňového volání 112 a linky 150,155 a 158, krizové řízení, krizové stavy, vyhláška o státním požárním dozoru a o  schvalování technických prostředků požární ochrany, dozimetrie, radiace, nouzové chlazení jaderných elekráren, otravy splodinami hoření, otravy plyny, odvod spalin z domácích spotřebičů, explozimetry, detekce čpavku, elektronická požární signalizace, elektronická zabezpečovací zařízení, stabilní hasicí zařízení, doprava na místo zásahu, bezpečnost v silničním provozu a dojezdové časy, specifika zásahů a jízdy k nim bez použití výstražného rozhlasového zařízení, volba trasy, kategorizace priorit, jízda přes železniční přejezdy při použití výstražného zařízení, taktika a metodika volby místa k umístění techniky na  místě zásahu, průzkum, termovize, cíle průzkumu, specifika jednotlývh prostorů zasažených požárem, očekávané zvláštnosti při zásazích při požárech sklepních prostorů, psychologické aspekty paniky, silné mrazy, užívání prostředků osobní ochrany, práva, oprávnění o povinnosti členů jednotek požární ochrany při řízení provozu na pozemních komunikacích na místě mimořádné události. Metoda START, třídění raněných na místech s  vyšším počtem postižených osob, resuscitace, asistovaná resuscitace, první pomoc, automatické příruční defibrilátory. Právní aspekty bezpečnosti. Ústava, Listina, zákon o bezpečnosti, zákon o požární ochraně, zákon o hasičském záchranném sboru, zákono o integrovaném záchranném systému, krizový zákon. Prováděcí vyhlášky a předpisy. Koncepce ochrany obyvatelstva. Systém varování a vyrozumění, ochrana obyvatelstva, aspekty vyrozumění smyslově handicapovaných osob, rozdíly v druzích koncových prvků systému jednotného varování a vyrozumění, nouzové přežití, evakuace, povodně, povodňové stupně. Zásahy na nebezpečné látky, ADR, Kemler kód, UN kód, chemická služba, metodika, bojový řád. Trojnásobná ochrana, ochranné obleky, ochrana dýchcích cest. Dělba práce a činností při zásahu na nebezpečnou látku. Zóny. Radiační záření, nemoc z ozáření, likvidace chovů s výskytem ptačí
chřipky. Jevy při hoření v uzavřeném prostoru. Lezecké techniky, uzlování, sebezáchrana slaněním, nouzové slanění na  hadici, druhy a použití lan, bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Oblékání a svlékání ochranného přetlakového oděvu. Kontrola techniky, údržba, vedení provozní dokumentace. Kategorie mobilní techniky, dopravní nehody, airbagy, nebezpečí a specifika při zásahu u dopravní nehody.

Třídenní kurz byl ukončen didaktickým testem o devadesáti otázkách. Kurikulum kurzu poskytlo jeho účastníkům dostatečné vědomostní zázemí. Pokud je mi známo, všichni zúčastnění v závěrečné zkoušce uspěli. Nezanedbatelnou míru na  tomto výsledku kurzu má nejen zajímavost obsahu kurzu a názornost při výuce, ale i profesní erudice lektorů a zájem účastníků kurzu o získání nových poznatků v  oblastech přednášených okruhů.

Během kurzu nebylo pro jeho rozsah a počet účastníků mnoho času pořizovat fotografie, nicméně pro ilustraci přikládám několik fotografií pořízených mobilním telefonem.

Fotografie zde